מדיניות פרטיות
1. קבלת מדיניות הפרטיות

השימוש באתר זה www.dollsnall.co.il (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע"י עוסק מורשה יעל אוריאלי ח.פ. 31918956 שכתובתה ת.ד 80 גבעת ישעיהו (להלן: " Dollsnall").
במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד Dollsnall, האתר, בעלי האתר, מנהליו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות Dollsnall על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.
Dollsnall שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.
2. כללי
1. האתר מופעל על ידי Dollsnall ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום מוצרי הלייף סטייל.
2. בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמש הקצה. חלק מהמידע מזהה את משתמש הקצה באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, המוצרים שמשתמש הקצה ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו את משתמש הקצה ועוד. זהו מידע שמשתמש הקצה מוסר ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה את משתמש הקצה באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של משתמש הקצה (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמת העמודים בהם צפה משתמש הקצה, ההצעות והמוצרים שעניינו את משתמש הקצה וכן מידע הנאסף על משתמש הקצה בזמן גלישתו באתר).
3. הפרטים שיסופקו Dollsnall, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות משתמש הקצה שיש כבר ברשות Dollsnall או כנגד מידע דומה שסופק Dollsnall.
3. רישום לאתר
1. כאשר הקונה מעוניין לבצע קנייה ,עליו להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני,  טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי תשלום (כרטיס אשראי או חשבון PayPal).
2. יובהר, כי הפרטים אותם מתבקש משתמש הקצה למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך רכישת המוצרים ואספקתם וללא מסירת הפרטים האמורים לא יוכל משתמש הקצה להצטרף לאתר או לרכוש מוצרים באתר.
4. השימוש במידע
1. השימוש במידע שיתקבל אודות משתמש הקצה עקב שימושו באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים: לאפשר שימוש של משתמש הקצה באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר; לאפשר רכישת מוצרים באתר.
2. Dollsnall נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של משתמש הקצה ובכלל זאת כתובת ה-IP של משתמש הקצה וכן את כל הדפים בהם ביקר משתמש הקצה בעת גלישתו. בהסכמת משתמש הקצה למדיניות הפרטיות, משתמש הקצה מביע הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי Dollsnall לצרכים הבאים: יצירת קשר עם משתמש הקצה.
3. Dollsnall לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כפי שנמסר לה על ידי משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור להלן. על אף האמור לעיל, Dollsnall תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: Dollsnall קיבלה את הסכמתו של משתמש הקצה לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת Dollsnall את המידע, לרבות אך לא רק, אספקת שירות כלשהו, שימוש בכלי כגון פלטפורמה או תוכנה מסוימת וכיוצ"ב; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל Dollsnall צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של משתמש הקצה לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש הקצה ל dollsnall  המחייבת את חשיפת פרטי משתמש הקצה; במקרה בו dollsnall תמצא כי פעולותיו של משתמש הקצה מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרה שבו dollsnall תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.
5. שימוש ב-Cookies
1. dollsnall יכול ותשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של משתמש הקצה וכן לצרכי אבטחת מידע.
2. משתמש הקצה יכול להימנע מקבלת "עוגיות" באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט.
6. אבטחת מידע
1. dollsnall מאבטחת את האתר ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של dollsnall מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, dollsnall אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה (ובלבד שdollsnall נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).
7. זכות לעיין במידע
1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי dollsnall משמש לצורך פניה אישית אל משתמש הקצה, זכאי משתמש הקצה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
8. שינויים
1. dollsnall שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, dollsnall תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש הקצה. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת משתמש הקצה למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.
9. קניין רוחני
1. אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, dollsnall הינה הבעלים בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו או נגיש ישירות דרכו, לרבות העיצוב, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, יצירות נגזרות, מוניטין, רעיונות, לוגו, שימוש בכל אלו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מ dollsnall, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה של dollsnall על-ידך.
2. כמו כן, אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, dollsnall הינה הבעלים בכל הזכויות הקשורות בתוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מdollsnall.
3. השם dollsnall, על כל נגזרותיו ומותגיו, כמו גם שמות האתרים המקושרים לאתר זה, וכן שמות הדומיין של האתר/ים, הינם סימני מסחר מוגנים של dollsnall ובבעלותה המלאה והבלעדית. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
10. שימושים אסורים באתר
1. ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מ dollsnall, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:
* שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
* להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
* להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;
* להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
* לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;
2. אי עמידה במגבלות אלו עלולה לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

3. כל הבובות התפורות באתר, נוצרו וצולמו על ידי יעל אוריאלי. הוסף את הקישור שלי או צור איתי קשר לפני השימוש באחת מהתמונות שלי. אין להשתמש בתמונות מאתרהאינטרנט כדי לקדם את העבודה שלך - זה ייחשב הפרת זכויות יוצרים, לא חוקי, מטעה ופשוט לא מגניב. בכל פעם שאתה שולח כל ציור, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה לפחות בגיל הרוב במדינה שבה אתה מתגורר והורה או אפוטרופוס חוקי, או שיש לך הסכמות מתאימות מהורה או אפוטרופוס חוקי של כל קטין אשר מתואר או צייר כל ציור שאתה שולח. (א) אתה מצהיר כי אתה המחבר היחיד והבעלים של הקניין הרוחני (ציור) וזכויות אחרות לציור, או שיש לך זכות חוקית להגיש את הציור ולהעניק את הבובות שהכנתי הכל הזכויות שאתה מעניק ל dolls 'n' all במסגרת הסכם משתמש זה וכל תנאי נוסף, והכל ללא כל התחייבות של dolls 'n' all לקבל כל הסכמה של צד שלישי כלשהו וללא יצירת התחייבות או חבות של dolls 'n' all'; (ב) הרישום הוא מדויק; (ד) הציור אינו, וככל שהשימוש והניצול המותרים של dolls 'n' all לא כל הזכויות המפורטות בהסכם משתמש זה, לא יפרו כל זכות קניין רוחני או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.

11. מדיניות ביטולים והחזרות:
1.בובות בדיוקן ההומוריסטיות הן מוצר שמיוצר בהתאמה אישית,לפי דרישות מיוחדות (גודל, צבע, צורה וכו'). מכיוון שמדובר בהזמנה ייחודית, כזו לא תאפשר ביטול ההזמנה לאחר שהחל תהליך הייצור שלה.

2. ביטול מלא של העיסקה תתאפשר עד - 2 ימי עסקים לפני תחילת ביצוע ייצור ההזמנה. ביטול עיסקה בימים שבין 3- 14 מיום קיום העיסקה- תבוטל העיסקה בניכוי 5% דמי ביטול.
 

3. לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010*- הגבלת זכות הביטול 6.   (א)  זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –(2)   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

4. במהלך העבודה תקבלו 2 תמונות עידכון עם אפשרות לבקשת שינויים. בתום ביצוע השינויים ואישור המשלוח מהווים הסכמה מצד הקונה כי המוצר לשביעות רצונו.

5. dolls 'n' ll אינה אחראית לנזק שיגרם למוצר ע""י גורם שלישי (לדוגמא דואר ישראל).